Mình không hoàn hảo nhưng mình là duy nhất. Vì thế, phương châm sống của mình là hòa nhập chứ không hòa tan, và luôn lấy nụ cười làm vũ khí mạnh nhất.