Tôi thích một phong cách cá tính năng động và tôi luôn là chính mình