Mày không hợp với nghề này đâu.
Tính mày vậy rồi sao, nghề này đâu có tìm người hướng nội.

Đại loại thế, nhưng mà tôi vẫn đang làm cái nghề mà người ta nói rằng không cần người hướng nội. Thực ra thì hướng gì cũng không quan trọng, quan trọng là bản thân có thực sự muốn đi đến đó hay không, có thực sự muốn tạo dựng thế giới theo cái cách của mình hay không.

Tôi muốn, nên tôi làm, vẫn làm đến tận giờ và (chắc là) cả sau này nữa.