KÍCH CỠ ĐỒ NAM
Straight Fit
501® ORIGINAL

• Cạp quần ở eo
• Cúc cài
• Ống dưới dáng suống thẳng

STRAIGHT FIT
505™ REGULAR

• Cạp quần ở eo
• Phần đùi hơi rộng
• Ống dưới dáng suông thẳng

TAPER FIT
502™ REGULAR TAPER

• Cạp quần dưới eo
• Dáng thường ở phần đùi
• Phần ống dưới hơi bó

SLIM FIT
511™ SLIM

• Cạp quần ở dưới eo
• Bó từ hông tới mắt cá chân
• Phần ống dưới dáng ôm

TAPER FIT
512™ SLIM TAPER

• Cạp quần dưới eo
• Bó ở phần đùi
• Ống bó dần xuống dưới

SKINNY FIT
510™ SKINNY

• Cạp quần ở eo
• Bó sát từ hông tới mắt cá
• Ống quần ôm sát