KÍCH CỠ ĐỒ NỮ
SUPER SKINNY LEG
710 SUPER SKINNY

• Cạp cao vừa
• Ông sát từ hông đến đùi
• Ống quần dưới bó sát

SKINNY LEG
711 SKINNY

• Cạp cao vừa
• Ôm từ hông đến đùi
• Ống quần dưới bó

SLIM LEG
712 SLIM

• Cạp cao vừa
• Ôm từ hông đến đùi
• Ống quần dưới ôm vừa

SUPER SKINNY LEG
720 HIGH-RISE SUPER SKINNY

• Cạp cao
• Ôm từ hông đến đùi
• Ống quần dưới bó sát

SKINNY LEG
721 HIGH-RISE SKINNY

• Cạp cao
• Ôm từ hông đến đùi
• Ống quần dưới bó

SKINNY LEG
311 SHAPING SKINNY

• Cạp cao vừa
• Tạo dáng từ hông đến đùi
• Ống quần dưới bó
• Công nghệ thu nhỏ phần bụng

SLIM LEG
312 SHAPING SLIM

• Cạp cao vừa
• Tạo dáng từ hông đến đùi
• Ống quần dưới ôm vừa
• Công nghệ thu nhỏ phần bụng

STRAIGHT LEG
314 SHAPING STRAIGHT

• Cạp cao vừa
• Tạo dáng từ hông đến đùi
• Ống quần dưới suông thẳng
• Công nghệ thu nhỏ phần bụng